• +48 570 840 760

 • aleja Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Fundacja         PRAKTYKOLOGIA z siedzibą przy Alei Grunwaldzkiej 5, 80-236 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000984181, NIP 9571146523, REGON 52266448600000, zwana dalej Administratorem.

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Korzystanie z Serwisu, w tym dokonywanie zapisów do Programów Administratora w szczególności przez uczestników, wolontariuszy i partnerów jest dobrowolne, zwani są oni dalej Klientami.

Natomiast w celu korzystania z poszczególnych usług Serwisu, w szczególności w celu składania zamówień, zapytań oraz ustalania warunków współpracy niezbędne jest podanie  danych osobowych przez Klienta.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są przetwarzane:

 • brak możliwości korzystania z poszczególnych usług Serwisu,
 • brak możliwości zawarcia umowy,
 • brak możliwości otrzymywania informacji o programach i o warunkach współpracy.

 

Cel przetwarzania:

 • świadczenie usług oferowanych w Serwisie
 • zawieranie umów
 • marketing bezpośredni
 • przesyłanie newslettera

 

Podstawa przetwarzania danych:

W zależności od podejmowanych przez Klienta czynności, może to być:

 • zawarcie umowy o świadczenie usług, umowy współpracy lub podjęcie, na żądanie Klienta, działań zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • ciążący na Administratorze obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na przetwarzaniu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na przetwarzaniu w celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Klient w każdej chwili ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

PROFILOWANIE

Administrator nie dokonuje profilowania przetwarzanych danych osobowych.

OKRES PRZETWARZANIA

Administrator przetwarza dane osobowe Klienta tylko przez okres, w którym ma ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nim obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Klienta (zwłaszcza związany z rachunkowością) lub
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z zawartą z Klientem umową,
 • Klient cofnie zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub
 • zostanie przyjęty sprzeciw Klienta wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając dane osobowe Klienta Administrator stosuje środki organizacyjne i techniczne zapewniające bezpieczne przetwarzanie danych, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

UPRAWNIENIA KLIENTA

Klientowi przysługuje prawo żądania:

 • dostępu do jego danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przeniesienia danych osobowych do innego administratora.

 

SPRZECIW

Klientowi w dowolnym momencie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych:

 • z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta– wobec przetwarzania danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora) na podstawie tych przepisów,
 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W razie stwierdzenia przez Klienta, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może on złożyć skargę do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

W związku z prowadzeniem działalności statutowej oraz niniejszego Serwisu Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane dane osobowe Klientów (wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce).

Kategorie podmiotów którym Administrator może powierzać dane osobowe Klientów:

 • przewoźnicy, spedytorzy, kurierzy,
 • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne, szkoleniowe oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności statutowej, w tym niniejszego Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem usług elektronicznych,
 • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych.

 

Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane odpowiednim organom publicznym w zakresie,        w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im tych danych.

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

e-mail: fundacja@praktykologia.pl